Insta-konkurs fotograficzny

Wyobraź sobie, że jesteś studentem/studentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi… Co myślisz? Jak się czujesz? Jaki kierunek wybrałeś/aś? Jak wygląda Twój dzień?

Pokaż, jak widzisz siebie jako studenta naszej uczelni.

5 najciekawszych zdjęć nagrodzimy opaskami sportowymi smartband.

 • Termin przesyłania zgłoszeń – 20.04.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników – 30.04.2021 r.

Szukaj informacji o zwycięzcach na naszym profilu instagramowym, profilu Facebook Rekrutacji UMED oraz na stronie Drzwi Otwartych

W przypadku uczestników nieletnich, którzy nie ukończyli 18 roku życia, warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzyskanie odpowiedniej zgody od opiekunów prawnych w postaci przesłania skanu lub zdjęcia pisemnej zgody z podpisem opiekuna – szczegóły w regulaminie.

Regulamin konkursu

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png, jpeg.
 • Klauzula informacyjna

  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz realizując obowiązek wynikający z przepisu art. 13 powołanego rozporządzenia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, przy al. Kościuszki 4; kod pocztowy: 90-419 Łódź, tel.: 42 2725803, NIP: 725 18 43 739, REGON: 473 073 308;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: mailto:podo@umed.lodz.pl.
  3. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu „Konkursu Insta - konkurs fotograficzny”.
  4. Dane osobowe uczniów będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawnych oraz innym podmiotom na podstawie zawartych umów o powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Dane osobowe uczniów przechowywane będą przez cały czas trwania konkursu.
  6. Uczniowie/opiekunowie prawni posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli jest ona podstawą przetwarzania danych, przy czym cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na legalność operacji na danych wykonanych do czasu jej cofnięcia.
  7. Uczniowie/Opiekunowie prawni uczniów posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
  8. Podanie przez uczniów/opiekunów prawnych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek do uczestnictwa w Konkursie.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowani decyzji.